SJÄLVSKATTNINGSGUIDE

 
Erasmus+ har erkänts som en av EUs största framgångar! Med en budget på €26 miljarder, erbjuder det nya Erasmus+ programmet (2021-2027) fler möjligheter för utbyten och kompetensutveckling för skolor än någonsin tidigare. Men för att programmet ska nå sin fulla potential måste fler skolor bygga kapacitet för internationella projekt. Projektet BE+ (Building Capacity for Erasmus+ in schools) tar sig an denna utmaning. Denna självskattningsguide erbjuds lärare, rektorer och skolpersonal som ett verktyg för att identifiera och sammanställa skolans behov i relation till internationellt arbete i fyra enkla steg:
  • STEG 1- Självskattningsenkät
  • STEG 2 - FOKUSGRUPP 1- den organisatoriska och strategiska nivån
  • STEG 3 - FOKUSGRUPP 2- den operativa nivån
  • STEG 4 – MOT EN INTERNATIONELL STRATEGI

Alla steg har utformats i nära samarbete med skolor från Norge, Tyskland, Italien och Sverige. Guiden syftar till att sänka trösklarna för skolor att delta i Erasmus+-programmet och kan användas av såväl nykomlingar som mer internationellt erfarna skolor som vill få ut så mycket som möjligt av i Erasmus+programmet 2021-2027. Termen kapacitetsuppbyggnad inom utbildning används för att beskriva en intern förändringsprocess i skolor som syftar till att öka den individuella och kollektiva förmågan hos personalen att kontinuerligt förbättra elevernas lärande. Men själva begreppet kapacitetsuppbyggnad, liksom många verktyg som används för att utveckla och hantera EU-projekt, är hämtat från teorier kring transnationellt samarbete. Den här guiden bygger på ett teoretiskt ramverk av forskaren A. Kaplan. Vi hoppas att denna guide kommer att hjälpa din skola att bli en del av många framtida europeiska samarbeten.