Manual FÖR WORKSHOPSLEDARE KRING KAPACITETSBYGGE

 

Inom ramen för BE+-projektet har nedan beskrivna utbildningsaktiviteter genomförts under två kurstillfällen med 30 deltagande lärare och rektorer från fyra länder (Sverige, Norge, Tyskland och Italien). En betydande faktor som framkommit under aktiviteterna och som har betonats av deltagarna är vikten av ett strukturerat och gemensamt tillvägagångssätt.

 

Project Cycle Management-modellen (PCM) är en strukturerad projektledningsmetod särskilt lämplig för att planera och genomföra Erasmus+ projekt. PCM kan bidra till att projektet uppnår en högre kvalitet. Denna handbok, "train the trainer", syftar i att hjälpa utbildningsaktörer att tillämpa PCM inom ramen för sina internationella aktiviteter och projekt. Det finns tre huvudskäl till varför rektorer eller lärare med ansvar för internationell verksamhet bör välja PCM som metod för planering och genomförande.

Effektiv planering: PCM möjliggör systematisk planering och organisation av projektaktiviteter, vilket säkerställer att alla nödvändiga steg beaktas och genomförs i en logisk sekvens. Det hjälper en grupp med olika partners att definiera tydliga mål, identifiera relevanta aktiviteter, fördela resurser på ett lämpligt sätt och upprätta realistiska planer för genomförande.

Helhetssyn: PCM är ett holistiskt tillvägagångssätt för projektplanering genom att inkludera alla viktiga element, från projektidentifiering till utvärdering och implementering. Det främjar ett hållbart sätt för att beskriva och planera processen för att uppnå projektmål.

Tydlighet och konsekvens: PCM bidrar till att tydliggöra ett projekt från start till mål. Det underlättar för partners att definiera roller och ansvarsområden, vilket i sin tur stärker samarbetet.

Syftet med BE+ MANUAL FÖR WORKSHOPSLEDARE KRING KAPACITETSBYGGE, "train the trainer", är att stötta alla de som leder arbetet med att bygga kapacitet kring internationalisering. Manualen erbjuder information kring innehåll och genomförande av fortbildningsaktiviteter/workshops som i sin tur ska bidra till ökad kännedomen om hur man planerar och genomför EU-projekt på ett så hållbart och strategiskt sätt som möjligt.